غرفه شرکت پیلگون ، نمایشگاه ایران پلاست

CRRC، نمایشگاه صنایع ریلی

راد گروه- همایش نفت و نیرو ، سالن همایشهای صدا و سیما