ناودیس راه،نمایشگاه شهرسازی، مصلی 

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران