غرفه ایده پرداز ژوبین، نمایشگاه الکامپ

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران